Συνδεδεμένη 149 ευρώ το ζώο το 2017 σε θηλυκά βοοειδή

Στα 149 ευρώ το ζώο θα ανέρχεται η συνδεδεμένη για τα θηλυκά βοοειδή από το 2017 και μετά, με συνολικό προϋπολογισμό 36.336.635 ευρώ, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι οι τεχνοκράτες των Βρυξελλών έδωσαν το πράσινο φως.

Πρόκειται για τις αλλαγές που δρομολογούνται από το 2017 και μετά, με στόχο την ενίσχυση της κτηνοτροφίας μέσα από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή οι οποίες θα φτάσουν συνολικά στα 124,12 εκατ. ευρώ και τη διαμόρφωση της σχέσης ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη συνδεδεμένη ενίσχυση στα θηλυκά βοοειδή,  δικαιούχοι θα είναι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκτρέφουν στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών έως και 12 ετών κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ενίσχυσης.

Επιλέξιμα για την ενίσχυση είναι τα θηλυκά βοοειδή από την ηλικία των 18 μηνών έως και 12 ετών με την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει μέσα στο ημερολογιακό έτος του εκάστοτε έτους ενίσχυσης (από 1/1 έως και τις 31/12), και τα νεογέννητα μοσχάρια να έχουν καταγραφεί.

Σύμφωνα, μάλιστα, με επίσημο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του 2017 για τα θηλυκά βοοειδή το πλαφόν στον προϋπολογισμό του 2017 ανέρχεται στα 36.336.635 ευρώ και η ενδεικτική τιμή στα 149 ευρώ ανά ζώο.

 

 

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση για τη Συνδεδεμένη ενίσχυση στο βόειο κρέας από το 2017 και μετά.pdf

 

Στην εν λόγω απόφαση αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 2

Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2017 ανέρχεται στα 36.336.635 €, για το έτος 2018 στα 35.945.420 ευρώ και για τα έτη 2019 και 2020 ανέρχεται στα 35.558.453 ευρώ αντίστοιχα.

2. Η χρηματοδότηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης προέρχεται από τους πόρους του άρθρου 53 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ορίζεται ενιαίος συντελεστής μείωσης, ο οποίος εφαρμόζεται αναλογικά σε όλους τους δικαιούχους.

 

Άρθρο 3

Δικαιούχοι - Όροι Επιλεξιμότητας

Α. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βόειου κρέατος είναι οι γεωργοί, οι οποίοι πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν.(ΕΕ)1307/2013.

2. Είναι κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας, ανεξαρτήτως παραγωγικής κατεύθυνσης.

3. Κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης εκτρέφουν στην εκμετάλλευση τους τουλάχιστον 6 θηλυκά βοοειδή οποιασδήποτε φυλής και παραγωγικής κατεύθυνσης, ηλικίας από 18 μηνών έως και 12 ετών κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ενίσχυσης.

Β. Επιλέξιμα για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα θηλυκά βοοειδή από την ηλικία των 18 μηνών έως και 12 ετών με την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει μέσα στο ημερολογιακό έτος του εκάστοτε έτους ενίσχυσης (από 1/1 έως και τις 31/12), και τα νεογέννητα μοσχάρια να έχουν καταγραφεί και σημανθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2 του άρθρου 5 της παρούσης. Σε περίπτωση θανάτου του νεογέννητου μοσχαριού πριν τη σήμανση του το θηλυκό βοοειδές δεν θεωρείται επιλέξιμο.

Γ. Επιλέξιμα προς πληρωμή για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα βοοειδή για τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί οι όροι επιλεξιμότητας, στο σύνολο των προβλεπόμενων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο χορήγησης των άμεσων ενισχύσεων. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να θεωρηθούν επιλέξιμα προς πληρωμή, τα επιλέξιμα βοοειδή που έχουν απομακρυνθεί από την εκμετάλλευση, σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ελέγχους, θα πρέπει η εν λόγω απομάκρυνση να είναι νόμιμη.

Δ. Με βάση το άρθρο 54 του Καν.(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής αποκλείονται της εν λόγω συνδεδεμένης ενίσχυσης οι γεωργοί που ενισχύονται στο πλαίσιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013.

Οι γεωργοί δεν μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα με τη συνδεδεμένη ενίσχυση της παρούσας απόφασης, άλλη ενωσιακή ή κρατική ενίσχυση στον τομέα του βόειου κρέατος η οποία αποβλέπει στην επίτευξη του ίδιου στόχου με την παρούσα ενίσχυση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 52 του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

Άρθρο 5

Υποχρεώσεις Γεωργών

Oι γεωργοί, κάτοχοι βοοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω ενίσχυσης υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο έντυπο της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας -ενιαίας αίτησης ενίσχυσης κάθε έτους, ανεξάρτητα εάν είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, στην οποία δηλώνεται η επιθυμία του βοοτρόφου να λάβει τη συνδεδεμένη ενίσχυση, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων δήλωση των επιλέξιμων ζώων, από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθ. 21 του Καν. 809/2014.

Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Με τη δήλωση συμμετοχής συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. Επίσης κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ο δικαιούχος δηλώνει ότι τα στοιχεία αυτής είναι ορθά και πλήρη ή συμπληρώνει τα ελλείποντα ή διορθώνει τα εσφαλμένα.

2. Να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων, όπως προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στον Καν. (ΕΕ) αριθ. 911/2004 της Επιτροπής και στην εθνική νομοθεσία.

 

3. Να τηρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΠΗΓΗ: AGRONEWS.GR