Στον πάγο δασικοί χάρτες για να μη χαθούν ενισχύσεις των αγροτών

Στη µερική αναστολή της αποδεικτικής ισχύος που έχουν οι δασικοί χάρτες για αγρούς που βρίσκονται εντός περιοχών που έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα και έχουν δηλωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αγροτικές, προκειµένου οι καλλιεργητές των εκτάσεων αυτών να λαµβάνουν τις επιδοτήσεις τους, οδηγεί ρύθµιση του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Μάλιστα, η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειµένου να συµπληρωθούν-διορθωθούν παραλείψεις της ∆ιοίκησης όπως ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χατζηδάκης κατά την παρουσίαση του νοµοσχεδίου «Εκσυγχρονισµός Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας».

«Όλες οι παραπάνω εκτάσεις αφορούν αγροτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως αγροτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λάµβαναν επιδοτήσεις. Αποτυπώθηκαν ως δασικές εκτάσεις γιατί παρέλειψαν να λάβουν υπόψη τις παραπάνω πράξεις της διοίκησης και θα έπρεπε να αποτυπωθούν ως αγροτικές εκτάσεις» σηµείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η ρύθµιση του υπουργείου Περιβάλλοντος που αναρτήθηκε προς διαβούλευση, µεταξύ άλλων, στο κεφάλαιο Ε: «Ρυθµίσεις για ∆ασικούς Χάρτες» προβλέπει εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής των δασικών χαρτών περιοχών για τις οποίες πριν από το 1975 είχαν εκδοθεί πράξεις της διοίκησης, µε τις οποίες άλλαξε νοµίµως ο χαρακτήρας τους από δασικός σε αγροτικός.

Παράλληλα, ορίζεται πως στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων η ∆ιοίκηση θα πρέπει να αξιοποιήσει τα ψηφιακά αρχεία που διατίθενται από φορείς όπως το Ελληνικό Κτηµατολόγιο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για να συµπληρώσει τα υπόβαθρα των δασικών χαρτών.

Ρυθµίσεις για ∆ασικούς Χάρτες επί του άρθρου 48

Η αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, επί του άρθρου 48, αναφέρει ότι η  λειτουργία της διαδικασίας για την ανάρτηση, κύρωση και αναµόρφωση των δασικών χαρτών στην πράξη έχει καταδείξει αρκετά προβλήµατα που προκαλούν πρόσθετο διοικητικό φόρτο, ταλαιπωρία και συχνά αδικίες εις βάρος των διοικουµένων και δυσχεραίνουν, αντί να διευκολύνουν, την επίτευξη της ασφάλειας δικαίου στην οποία αποσκοπούν οι δασικοί χάρτες και, σε συνέχεια αυτών, το δασολόγιο.

Η παράλειψη της ∆ιοίκησης να περιλάβει στους δασικούς χάρτες πολλές πράξεις της διοίκησης (ιδίως της αγροτικής/εποικιστικής νοµοθεσίας) οι οποίες είχαν συννόµως µεταβάλει το δασικό χαρακτήρα εκτάσεων πριν από το 1975, προκειµένου οι περιοχές αυτές να εξαιρεθούν από την ανάρτηση, έχουν οδηγήσει σε δασικούς χάρτες, οι οποίοι περιλαµβάνουν µη δασικές περιοχές, µε αποτέλεσµα εκτός από την αµφισβήτηση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων των κυρίων, προβλήµατα σε σχέση µε τη νόµιµη γεωργική τους εκµετάλλευση και, ιδίως, τη λήψη επιδοτήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αλλά ακόµη και τη µεταβίβαση των ακινήτων τους. Οι παραλείψεις αυτές, όµως, έχουν οδηγήσει πολλούς διοικουµένους και στην υποβολή αντιρρήσεων ή αιτήσεων για τη διόρθωση προδήλων σφαλµάτων των δασικών χαρτών.

Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) αντιµετωπίζουν ένα τεράστιο όγκο υποθέσεων και οι καθυστερήσεις που προκαλούνται στη διεκπεραίωσή τους είναι πολύ µεγάλες και εις βάρος των διοικουµένων.

Μάλιστα, για να αποσυµφορηθεί το έργο των ΕΠ.Ε.Α. είναι απαραίτητο η ∆ιοίκηση να συµπληρώσει αυτεπαγγέλτως τα υπόβαθρα των δασικών χαρτών µε τις ελλείπουσες πράξεις της ∆ιοικήσεως, τις οποίες οφείλει να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως. Προς το σκοπό αυτό οφείλει να αξιοποιήσει και ψηφιακά αρχεία που διατίθενται από φορείς όπως το Ελληνικό Κτηµατολόγιο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

πηγή: agronews.gr