Ψηφιακή επανάσταση στο χώρο της γεωργίας, στη βάση gov.gr όλα τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ψηφιακή επανάσταση στον αγροτικό χώρο, με τη φυσική παρουσία του πρωθυπουργού στα πρότυπα αγροκτήματα του Αγρότη της Χρονιάς, στο Μαραθώνα το περασμένο Σάββατο, να δίνει απλά το σύνθημα της μεταφοράς όλων των δεδομένων ηλεκτρονικού χαρακτήρα στην πλατφόρμα του open.gov.gr.

Έτσι, αμέσως μετά το greekfarms.gov.gr το οποίο παρουσίασε από τον Μαραθώνα ο πρωθυπουργός, από το πρωί της Δευτέρας (11/05/2020) μια ακόμα εφαρμογή φιλοξενείται στον ψηφιακό χώρο της κυβέρνησης και είναι το kyd.gov.gr, η εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους αγρότες να κάνουν απομακρυσμένα και χωρίς καμιά δυσκολία τη δήλωση ΟΣΔΕ, σε ζωντανή διαδικτυακή επικοινωνία με τα γνωστά Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Σημειωτέον ότι τα δύο παραπάνω βήματα δεν είναι παρά μόνο η αρχή. Οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Agronews και μάλιστα από κορυφαία αρμόδια κυβερνητική πηγή, κάνουν λόγο για μια ολοκληρωμένη στρατηγική σταδιακής αλλά ταχείας μετάβασης όλων των δεδομένων που συνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων απ’ αυτό οργανισμών, στην ψηφιακή πλατφόρμα του δημοσίου.

Με βάση το υπό εφαρμογή σχέδιο το οποίο έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και ο επικεφαλής αυτού υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης και για το οποίο είναι πλήρως ενήμερος ο πρωθυπουργός, Κυρικάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την ηλεκτρονική βάση του ΟΣΔΕ με όλα τα ψηφιακά δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι θέμα εβδομάδων να φιλοξενηθούν στο open.gov.gr, σειρά παίρνουν τα πληροφορικά συστήματα του ΕΛΓΑ και οι αντίστοιχες εφαρμογές του ΕΛΓΟ Δήμητρα (artemis κ.λ.π.) και του ΕΦΕΤ.

Το σχέδιο είναι ευρύτερο καθώς, όλα αυτά πολύ σύντομα αναμένεται να «κουμπώσουν» με τα δεδομένα του taxis net και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και να εξασφαλίζονται έτσι δύο πράγματα:

- Ο έλεγχος στη διακίνηση των αγαθών και εν προκειμένω των αγροτικών προϊόντων (ιχνηλασιμότητα, ταυτοποίηση, αντιμετώπιση ελληνοποιήσεων)

- Η πάταξη της φοροδιαφυγής και η αναβάθμιση της λειτουργίας σε όλο το φάσμα των αγορών αγροτικών προϊόντων και εισροών

Οι πληροφορίες θέλουν τον σχεδιασμό αυτό που ξεκινάει από το Μέγαρο Μαξίμου, περνάει από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και φθάνει σε όλες τις εκφάνσεις των φορέων άσκησης αγροτικής πολιτικής. Nα βρίσκει δηλαδή ευήκοα ώτα και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου, όλοι πλέον αντιλαμβάνονται πλέον την δύναμη του γνήσιου ψηφιακού εκσυγχρονισμού και την εγκατάλειψη των «ερασιτεχνικών δομών» που είχαν δημιουργηθεί την προηγούμενη δεκαετία και εξυπηρετούσαν μόνο μικροεργολαβίες ξεπερασμένης πληροφορικής και κατεστημένα συμφέροντα ακόμα και σε ότι αφορά στη συγκρότηση της αγροτικής παραγωγής.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η έλευση του κορωνοϊού και οι ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας, οδήγησαν στην κατάρρευση των όποιων αντιστάσεων υπήρχαν για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της χώρας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών πληροφορικής και στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Κάπως έτσι η σημερινή κυβέρνηση δείχνει να πιστώνεται το μεγάλο βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής γεωργίας. Αντίθετα η προηγούμενη χρεώνεται τελικά το σφιχταγκάλιασμα με τις παλιές παρέες. Δηλαδή εκείνους που απομυζούσαν εδώ και χρόνια τον αγροτικό χώρο, κρατούσαν «εγκεφαλικά νεκρή» την ευφυή γεωργία και διαιώνιζαν ένα πλέγμα ποικιλώνυμων μικροσυμφερόντων εις βάρος της πραγματικής ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.

Σημαιοφόρος της «ψηφιακής επανάστασης» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και στον αγροτικό χώρο θα μπορούσε να ανακηρυχθεί, ο σημερινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, ο οποίος τη συνεπικουρία του αντιπροέδρου και υπεύθυνου του οργανισμού για θέματα πληροφορικής, Πέτρου Τζαβέλα, όπως και ενός τεχνοκράτη παγκόσμιου βεληνεκούς, καταφέρνει να μετουσιώσει σε πράξη αυτή την μετάβαση της ελληνικής γεωργίας στην πραγματική ψηφιακή εποχή.

πηγή: agronews.gr

Επίζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ιεηηνπξγεί help desk γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ρξεζηώλ ζε δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε kyd.gov@opekepe.gr.Προς: Τα πιζηοποιημένα ΚΥΓ
(μόνο ηλεκηρονική αποζηολή)
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ζηνρεύνληαο ζηε δηαξθή αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη δσξεάλ ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη παξαγσγνύο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηε δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο ππνβνιήο ΕΑΕ, δηαζέηεη κε ηελ ππνζηήξημε θαη αξσγή ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο, ζηα ΚΥΔ θαη ζε όινπο ηνπο παξαγσγνύο ηεο ρώξαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κηα "έμππλε ζπζθεπή" θηλεηνύ ηειεθώλνπ, έλα εύρξεζην εξγαιείν πξνθεηκέλνπ,
 λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αίηεζή ηνπο,
 λα θάλνπλ ηειεδηάζθεςε κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΚΥΔ θαη θπξίσο
 λα κπνξνύλ λα βιέπνπλ ην αγξνηεκάρην πνπ επηζπκνύλ λα δειώζνπλ θαη λα θαηεπζύλνπλ αθξηβώο ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΚΥΔ γηα ηελ ςεθηνπνίεζή ηνπ, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζα ην έθαλαλ αλ ήηαλ παξόληεο ζην γξαθείν.
Σπγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα Απομακρσζμένη Υποβολή Αγροηεματίων Δνιαίας Αίηηζης Δνίζτσζης, ε νπνία, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ https://kyd.gov.gr/ πνπ ιεηηνπξγεί ζην Εληαίν Κπβεξλεηηθό Νέθνο (G-Cloud) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο (ΓΓΠΣΔΔ), δίλεη
 ζηα ΚΥΔ ηε δπλαηόηεηα ιήςεο αηηήκαηνο ππνβνιήο ΕΑΕ, επεμεξγαζίαο θαη θαηάζεζεο ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη
 ζηνπο δηθαηνύρνπο, αμηνπνηώληαο ην "έμππλν θηλεηό ηνπο" ηειέθσλν (ζηελ παξνύζα έθδνζε κόλν γηα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android), ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πξνο ην ΚΥΔ ηεο επηινγήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ΕΑΕ ηνπο, λα βιέπνπλ θαη λα θαζνδεγνύλ ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο θαη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ εμέιημε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζήο ηνπο.
Τν εξγαιείν απηό κέζσ ηεο δηαξθνύο αλαβάζκηζήο ηνπ πηζηεύνπκε όηη ζα ζπλερίζεη λα είλαη ρξήζηκν θαη κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από ην θνξνλντό, εμππεξεηώληαο θαη αλαβαζκίδνληαο ηηο ζπλαιιαγέο ησλ παξαγσγώλ κε ηα ΚΥΔ θαη ηνλ ΟΠΕΚΕΠΕ, αιιά θαη άιιεο απαηηήζεηο.
Σηνλ ηζηόηνπν https://kyd.gov.gr/ ζα βξείηε αλαξηεκέλα Εγρεηξίδην δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο γηα εξγαδνκέλνπο ΚΥΔ θαη Εγρεηξίδην mobile εθαξκνγήο γηα δηθαηνύρνπο ΟΣΔΕ.
Επίζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ιεηηνπξγεί help desk γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ρξεζηώλ ζε δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε kyd.gov@opekepe.gr.Προς: Τα πιζηοποιημένα ΚΥΓ
(μόνο ηλεκηρονική αποζηολή)
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ζηνρεύνληαο ζηε δηαξθή αλαβάζκηζε ησλ ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη δσξεάλ ζε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη παξαγσγνύο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ηε δπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο ππνβνιήο ΕΑΕ, δηαζέηεη κε ηελ ππνζηήξημε θαη αξσγή ηνπ Υπνπξγείνπ Ψεθηαθήο Δηαθπβέξλεζεο, ζηα ΚΥΔ θαη ζε όινπο ηνπο παξαγσγνύο ηεο ρώξαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κηα "έμππλε ζπζθεπή" θηλεηνύ ηειεθώλνπ, έλα εύρξεζην εξγαιείν πξνθεηκέλνπ,
 λα ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ αίηεζή ηνπο,
 λα θάλνπλ ηειεδηάζθεςε κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΚΥΔ θαη θπξίσο
 λα κπνξνύλ λα βιέπνπλ ην αγξνηεκάρην πνπ επηζπκνύλ λα δειώζνπλ θαη λα θαηεπζύλνπλ αθξηβώο ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΚΥΔ γηα ηελ ςεθηνπνίεζή ηνπ, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ζα ην έθαλαλ αλ ήηαλ παξόληεο ζην γξαθείν.
Σπγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ηελ ςεθηαθή πιαηθόξκα Απομακρσζμένη Υποβολή Αγροηεματίων Δνιαίας Αίηηζης Δνίζτσζης, ε νπνία, κέζσ ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ https://kyd.gov.gr/ πνπ ιεηηνπξγεί ζην Εληαίν Κπβεξλεηηθό Νέθνο (G-Cloud) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ Δεκόζηαο Δηνίθεζεο (ΓΓΠΣΔΔ), δίλεη
 ζηα ΚΥΔ ηε δπλαηόηεηα ιήςεο αηηήκαηνο ππνβνιήο ΕΑΕ, επεμεξγαζίαο θαη θαηάζεζεο ζρεηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη
 ζηνπο δηθαηνύρνπο, αμηνπνηώληαο ην "έμππλν θηλεηό ηνπο" ηειέθσλν (ζηελ παξνύζα έθδνζε κόλν γηα ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android), ηε δπλαηόηεηα λα ππνβάιινπλ έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πξνο ην ΚΥΔ ηεο επηινγήο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ΕΑΕ ηνπο, λα βιέπνπλ θαη λα θαζνδεγνύλ ηε δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο θαη λα ελεκεξώλνληαη γηα ηελ εμέιημε ηεο ππνβνιήο ηεο δήισζήο ηνπο.
Τν εξγαιείν απηό κέζσ ηεο δηαξθνύο αλαβάζκηζήο ηνπ πηζηεύνπκε όηη ζα ζπλερίζεη λα είλαη ρξήζηκν θαη κεηά ηε ιήμε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από ην θνξνλντό, εμππεξεηώληαο θαη αλαβαζκίδνληαο ηηο ζπλαιιαγέο ησλ παξαγσγώλ κε ηα ΚΥΔ θαη ηνλ ΟΠΕΚΕΠΕ, αιιά θαη άιιεο απαηηήζεηο.
Σηνλ ηζηόηνπν https://kyd.gov.gr/ ζα βξείηε αλαξηεκέλα Εγρεηξίδην δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο γηα εξγαδνκέλνπο ΚΥΔ θαη Εγρεηξίδην mobile εθαξκνγήο γηα δηθαηνύρνπο ΟΣΔΕ.
Επίζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ιεηηνπξγεί help desk γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ ρξεζηώλ ζε δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ ειεθηξνληθή δ/λζε kyd.gov@opekepe.gr.