ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛ.Γ.Α. ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΗΔΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

 

Ο ΕΛ.Γ.Α., με την Αριθ. 18/17-02-2016 απόφασή του, επιχορηγεί την τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού και αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες εγκαταστημένες καλλιέργειες «Επιτραπέζιων Σταφυλιών». Το επιλέξιμο κόστος για τα αντιχαλαζικά δίχτυα ανέρχεται σε 500€ το στρέμμα και για την αντιβροχική μεμβράνη στα 1000€ το στρέμμα. Τέλος, το κόστος επιχορήγησης των μέτρων του προγράμματος ανέρχεται, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 88/05-06-2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α ., σε 60% του επιλέξιμου κόστους εγκατάστασης.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα (αθροιστικά):

1.      Το υπό ένταξη αγροτεμάχιο θα πρέπει να είναι δηλωμένο στο ΟΣΔΕ 2015 και να δηλώνεται για τα επόμενα έξι (6) χρόνια ως «επιτραπέζια σταφύλια».

2.      Το αγροτεμάχιο έχει έκταση από 1 έως 7 στρέμματα, ή αν πρόκειται για περισσότερα του ενός αγροτεμάχια να έχουν σύνολο 7 στρέμματα, και η καλλιέργεια να είναι γραμμική και υποστυλωμένη. 

3.      Κάθε παραγωγός επιλέγει με αίτησή του ένα μέτρο, δηλαδή θα πρέπει να επιλέξει αν θα τοποθετήσει αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη.

4.      Υποβάλλεται αίτηση ένταξης και προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του (συνημμένο αρχείο).

5.      Υποβάλλει τιμολόγια αγοράς των επιλέξιμων υλικών (έκδοση μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης).

6.      Η αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επιχορήγησης υποβάλλεται μέχρι τις 08/04/2016.

Οι παραγωγοί που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εξαιρούνται ασφαλιστικής κάλυψης για χαλάζι ή βροχή, ανάλογα με πιο μέτρο θα επιλέξουν, για περίοδο 6 ετών.

Επειδή υπάρχει περιορισμός στα επιχορηγούμενα στρέμματα, 3033 στρέμματα για το Νομό Πιερίας, για την περίπτωση που αυτά ξεπεραστούν τότε θα ισχύσουν κριτήρια επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες και απαραίτητα δικαιολογητικά δείτε το συνημμένο αρχείο και επισκεφθείτε τους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.   

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

Αίτηση Ένταξης και Απόφαση.pdf (259780)

Υπεύθυνες Δηλώσεις.pdf (77994)

 

 

Κοινοπραξία Αγροτικών Καπνικών Συν/σμών Πιερίας- ΟΣΔΕ Συνεταιριστική