ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

                                     ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ

 

 

 

 

 Ο ενεργός γεωργός, λοιπόν, είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που:

 

*       Ασκεί γεωργική δραστηριότητα:

*      Ελαβε άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 € για το έτος 2015

*      Έλαβε το έτος 2015 άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € και δεν ανήκει στην αρνητική λίστα και το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες

*       Εφόσον ανήκει στην αρνητική λίστα, μπορεί να αποδείξει ότι η γεωργική του δραστηριότητα δεν είναι οριακή, δηλ. ένα από τα παρακάτω:

*      το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από μη γεωργικές δραστηριότητες

*      1/3 των συνολικών εσόδων από αγροτικές δραστηριότητες

*       ο κύριος επιχειρηματικός ή εταιρικός σκοπός συνίσταται στην άσκηση γεωργικής δραστηριότητας.

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Σαν έσοδα από γεωργικές δραστηριότητες νοούνται τα έσοδα που απέκτησε ο παραγωγός από την γεωργική του δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών ενισχύσεων και οποιασδήποτε εθνικής ενίσχυσης η οποία χορηγείται για γεωργικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται και έσοδα από μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, εφόσον το μεταποιημένο προϊόν παραμένει στην κυριότητα του γεωργού. Οποιοδήποτε άλλο έσοδο ορίζεται σαν έσοδο από μη γεωργικές δραστηριότητες.
 

 

 

ΟΣΔΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ