Πιστοποίηση ψεκασμών στα 7 έτη φέρνει το νέο πλαίσιο φυτοπροστασίας

Με τροποποιήσεις στην εκπαίδευση αγροτών το υπό διαβούλευση Εθνικό Σχέδιο ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Με µικροαλλαγές πάνω στο πλαίσιο του 2013 και τροποποιήσεις κυρίως όσον αφορά το πλαίσιο εκπαίδευσης των αγροτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού ψεκασµού, κινείται το επικαιροποιηµένο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρµάκων.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το σχέδιο περιλαµβάνει την αύξηση των ετών από τα 5 στα 7 στη διάρκεια που θα έχει το πιστοποιητικό των αγροτών, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει το πάτηµα παράλληλα µέσω του Σχεδίου να υπάρξει ένας οργανωµένος µηχανισµός εκπαίδευσης, στα πρότυπα των µαθηµάτων που προσφέρει ο ΕΛΓΟ στους νέους αγρότες. Υπενθυµίζεται πως µέχρι σήµερα τα µαθήµατα ουσιαστικά τα έκαναν µόνοι τους οι παραγωγοί.

Όσον αφορά τα σήµατα των ψεκαστικών και το «ΚΤΕΟ» που υποχρεωτικά περνάνε δεν αναµένεται κάποια ουσιαστική αλλαγή, παρά αναδιατυπώσεις όσον αφορά τις τέσσερις κατηγορίες σηµάτων. Καµία θεαµατική αλλαγή, σύµφωνα µε τις µέχρι στιγµής πληροφορίες, δεν αναµένεται στις αποστάσεις ψεκασµών όπως αυτές είχαν οριστεί µε το άρθρο 26 του τροποποιηµένου πλαισίου.

Οι Γενικοί Εθνικοί ∆είκτες µε τους στόχους του υπουργείου (Ποσοστό υπερβάσεων ανώτατων επιτρεπτών ορίων υπολειµµάτων επί συνόλου δειγµάτων, αύξηση της χρήσης ακροφυσίων χαµηλής διασποράς), πρόκειται πάντως να αλλάξουν ως προς τα χρονοδιαγράµµατα. Όλα τα παραπάνω βέβαια µπορεί να αλλάξουν µετά τη διαβούλευση του Σχεδίου.

Σηµειώνεται εδώ πως σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Ν. 4036/2012 (Α’ 8), από το 2015 η αγορά φυτοπροστατευτικών για επαγγελµατική χρήση θα επιτρέπεται µόνο σε όσους διαθέτουν ειδικό πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων. Αυτό σηµαίνει πρακτικά ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα µπορούν να προµηθεύονται φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τις καλλιέργειες τους, ή θα πρέπει οι ψεκασµοί να γίνονται µε την επίβλεψη άλλου πιστοποιηµένου ατόµου.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έσπευσε την περασµένη Τετάρτη να γνωστοποιήσει ότι το σχέδιο αυτό βρίσκεται υπό διαβούλευση (σ.σ µέχρι τη στιγµή που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν είχε περάσει τον έλεγχο για να βγει στο opengov.gr) µε την εξής ανακοίνωση:

«O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Μάκης Βορίδης µε κύριο γνώµονα την προστασία της υγείας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος, θέτει σε δηµόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρµάκων.

Η συγκεκριµένη πρωτοβουλία του κ. Βορίδη στοχεύει στη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής της χώρας µας για τον καθορισµό των ποσοτικών και άλλων στόχων, µέτρων και χρονοδιαγραµµάτων τους, για τη µείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων στην υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της εισαγωγής της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών, προκειµένου να µειωθεί η εξάρτηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων από τη χρήση γεωργικών φαρµάκων.

Στόχος της δηµόσιας διαβούλευσης, η οποία ξεκινά άµεσα και θα διαρκέσει ένα µήνα, είναι η κατάθεση προτάσεων και σχολίων µε σκοπό τη βελτίωση της αρχικής πρότασης.

Ο υπουργός καλεί όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να συµµετάσχουν σε αυτήν προκειµένου να διαµορφωθεί το τελικό επικαιροποιηµένο κείµενο του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµάκων».

πηγή: Agronews.gr