Οδηγίες από ΟΠΕΚΕΠΕ για μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης

Οδηγίες εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) του 2017. Ωστόσο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι αγρότες που σκέφτονται να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης το 2017. Ως γνωστόν ο Υφυπουργός Εργασίας, Αναστάσιος Πετρόπουλος, έχει δεσμευτεί στη Βουλή ότι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31/12/2016 δεν θα έχουν κάποια περικοπή στη σύνταξη αν συνεχίσουν να έχουν αγροτική απασχόληση. Όμως δεν έχει ανακοινώσει τι θα γίνει για αυτούς που θα καταθέσουν τα χαρτιά τους το 2017 (ο νόμος Κατρούγκαλου αναφέρει περικοπές συντάξεων). Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η μεταβίβαση ΔΒΕ θα ξεκινήσει τον Μάρτιο (παράλληλα με το ΟΣΔΕ) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Δευτέρα (15 Μαΐου 2017). Μόνο για λόγους ανωτέρας βίας μπορεί να υπάρξει υποβολή ή τροποποίηση μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017.

Όπως αναφέρεται η υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω e-εφαρμογής (δεν απαιτείται η αποστολή φυσικού φακέλου με πρωτότυπες αιτήσεις και δικαιολογητικά). Αλλά υπάρχει υποχρέωση τήρησης προσωπικού φακέλου με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά για μία πενταετία τουλάχιστον.

Υπάρχουν δύο είδη μεταβιβάσεων:
1. Οριστική Μεταβίβαση: Τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά (με πώληση ή οποιασδήποτε μορφής οριστική παραχώρηση) μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς επιλέξιμη έκταση.
2. Προσωρινή Μεταβίβαση: Τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν μαζί με επιλέξιμη έκταση ή χωρίς (με τη λήξη της ενοικίασης τα δικαιώματα επιστρέφουν αυτόματα στον κάτοχο, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια).

Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση) εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος. Εξαιρούνται της παρακράτησης:

  • Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
  • Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, όταν οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α' βαθμού ή σύζυγοι

Προϋποθέσεις στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

  • Ο μεταβιβαστής είναι κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
  • Ο αποδέκτης είναι ενεργός γεωργός το 2017, μόνιμα και νόμιμα εγκατεστημένος εντός της ελληνικής επικράτειας (εξαιρείται η περίπτωση κληρονομιάς) και δηλώνει επιλέξιμες εκτάσεις.
  • Η μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας
  • Η ενεργοποίηση δικαιωμάτων είναι δυνατή μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας
  • Σε περίπτωση μεταβίβασης ΔΒΕ σε αποδέκτη ενταγμένο στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εάν με τη μεταβίβαση το ύψος των άμεσων ενισχύσεων του υπερβαίνει τα 1.250 €, είναι αναγκαία η απένταξη του προκειμένου να λάβει το > 1.250 € ποσό άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούται
  • Σε περίπτωση κληρονομιάς του συνόλου των ΔΒΕ από μικρό καλλιεργητή, ο κληρονόμος μπορεί να δηλώσει την επιθυμία ένταξης στο καθεστώς
Στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε οδηγίες για τις Μεταβιβάσεις: Μεταβιβάσεις ΔΒΕ 2017.pdf (5936440)
 
ΠΗΓΗ: agrotypos.gr
 
ΟΣΔΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ