Νέος χάρτης για μειονεκτικές, νέοι δικαιούχοι εξισωτικής το 2019

Το νέο χάρτη των µειονεκτικών περιοχών µέσα στις οποίες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι που διαθέτουν εκµετάλλευση θα λαµβάνουν εξισωτική αποζηµίωση από 1/1/2019 αλλά και αυξηµένο πριµ ή περισσότερα µόρια στα Προγράµµατα έθεσε σε διαβούλευση έως την 1η Οκτωβρίου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Σηµειώνεται εδώ ότι ο χάρτης ορεινών περιοχών µένει ο ίδιος και ως εκ τούτου οι δικαιούχοι εξισωτικής ορεινών περιοχών (Υποµέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές) παραµένουν ως είχαν.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του χάρτη (δεξιά) οι «κίτρινες περιοχές» είναι εκείνες που έχουν σύµφωνα µε το νέο ορισµό φυσικά µειονεκτήµατα και οι «γκρι» εκείνες που θεωρούνται µε ειδικά µειονεκτήµατα.

Όσοι λοιπόν αγρότες και κτηνοτρόφοι διαθέτουν εκµετάλλευση στις ∆ηµοτικές/Τοπικές κοινότητες που απεικονίζονται, θα θεωρείται πλέον ότι αντιµετωπίζουν µειονεκτήµατα στον τόπο δραστηριότητάς τους και ως εκ τούτου:

-Θα συνεχίσουν να λαµβάνουν εξισωτική από 1/1/2019. Επιπλέον θα υπάρξουν και νέοι δικαιούχοι. Το ποσό θα αναπροσαρµοστεί από τα 9,5 ευρώ το στρµ. που λάµβαναν.

- Στο µέτρο Νέων Αγροτών δικαιούνται συν 2.500 ευρώ σύµφωνα µε τις διατάξεις της περασµένης προκήρυξης, ωστόσο είναι αµφίβολο αν θα υπάρξει αναδροµικότητα.

- Επιπλέον µόρια σε διάφορα µέτρα των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης. Και πάλι είναι άγνωστο αν θα υπάρξει αναδροµικότητα.

Σηµειώνεται εδώ πως το 2017, στις µειονεκτικές περιοχές βρέθηκαν 169.991 δικαιούχοι εξισωτικής.

 

Άρση χαρακτηρισµού σε περιοχές µε πολλές αρδευτικές εκτάσεις

Αναλυτικά σύµφωνα µε το έγγραφο που τέθηκε σε διαβούλευση αναφέρονται τα εξής:

Προκειµένου η χώρα µας να οριοθετήσει τις περιοχές µε φυσικούς περιορισµούς ανάθεσε σχετική µελέτη έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποιες περιοχές και σε τι ποσοστό πληρούν τα βιοφυσικά κριτήρια που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΕ) 1305/2013. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της σχετικής µελέτης, που εκπονήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών στο πλαίσιο του µέτρου Τεχνικής Στήριξης του ΠΑΑ 2014 - 2020, για το πρώτο στάδιο οριοθέτησης, σχεδόν το σύνολο της µη ορεινής χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης της χώρας υπόκειται σε βιοφυσικούς περιορισµούς, µε κυριότερο την ξηρασία.

Στη συνέχεια προκειµένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν οι φυσικοί περιορισµοί ή έχουν ξεπερασθεί µετά από την πραγµατοποίηση επενδύσεων εξετάστηκε αν έχουν γίνει αρδευτικά έργα δεδοµένου ότι ο κύριος περιορισµός είναι η ξηρασία. Στη βάση αυτή εξετάστηκε και το ποσοστό άρδευσης ανά ∆ηµοτική / Τοπική Κοινότητα. Για την εκτίµηση των αρδευόµενων εκτάσεων χρησιµοποιήθηκαν τόσο τα δεδοµένα γεωργικής απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ όσο και δεδοµένα αρδευόµενων αγροτεµαχίων του ΟΣ∆Ε. Οπότε εκτιµήθηκε ότι στις ∆ηµοτικές / Τοπικές Κοινότητες, στις οποίες η αρδευόµενη έκταση είναι µεγαλύτερη του 50% έχει αρθεί ο φυσικός περιορισµός και εποµένως εξαιρέθηκαν.

Επιπλέον, εκτιµήθηκε η οικονοµική δραστηριότητα, µε υπολογισµό της τυπικής απόδοσης ανά νοµό και εξαιρέθηκαν οι Νοµοί που παρουσιάζουν τυπική απόδοση µεγαλύτερη του 80% του µέσου όρου της χώρας, καθώς στις περιοχές αυτές φαίνεται ότι οι γεωργικές πρακτικές έχουν προσαρµοστεί στις συνθήκες, έτσι ώστε να αµβλύνεται η επίδραση των φυσικών περιορισµών.
Σημειώνεται εδώ πως το 2017, στις µειονεκτικές περιοχές βρέθηκαν 169.991 δικαιούχοι εξισωτικής τους οποίους αφορά οποιαδήποτε αλλαγή στο χάρτη βάσει της νέας οριοθέτησης, καθώς από 1/1/2019 χάνουν το δικαίωμα εισπραξής της. Υπενθυµίζεται πως η εξισωτική δίνεται βάση το πού βρίσκεται το δηλωµένο αγροτεµάχιο και όχι µε βάση τον τόπο µόνιµης κατοικίας του δικαιούχου. Σηµειώνεται πως µετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα καθοριστεί το ύψος ενίσχυσης µε βάση τις περιοχές που θα προκύψουν, το οποίο σήµερα είναι 9,5 ευρώ το στρέµµα.

Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του υπουργείου:

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης γνωστοποιεί ότι προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 για να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) θα πρέπει να προβεί σε νέα οριοθέτησή τους. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για νέα οριοθέτηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και τη θέτει σε διαβούλευση. Ερωτήματα, σχόλια και παρατηρήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους από σήμερα Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου 2018.

Επισημαίνεται ότι στο έγγραφο της διαβούλευσης παρουσιάζεται χάρτης και κατάλογος των νέων περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα ανά Περιφέρεια, Δήμο, Τοπική/Δημοτική κοινότητα».

Κανονιστικά, η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορεινών) βασίζεται σε βιοφυσικά κριτήρια κοινά για όλα τα κράτη – μέλη, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που σχετίζονται ιδίως με τη χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή τις κακές κλιματικές συνθήκες αλλά δεν έχουν ξεπεραστεί μετά από επενδύσεις σε υποδομές ή από μεθόδους παραγωγής ή συστήματα καλλιέργειας, ενώ είναι σημαντική στις περιοχές αυτές η διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας.