Εργόσημο: όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το εργόσημο είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους.

Ο εργοδότης - κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή του εργάτη γης με εργόσημο ΟΓΑ - αντί χρηματικού ποσού - είναι υποχρεωτική.

Ο χρόνος ασφάλισης όλων των εργατών γης, στο εξής, θα υπολογίζεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά, με βάση τις αμοιβές που έχουν λάβει με εργόσημο.

Για το λόγο αυτό οι εργάτες γης θα πρέπει, οπωσδήποτε, για να κατοχυρώσουν το δικαίωμά τους για Ασφάλιση, Περίθαλψη και

Σύνταξη από τον ΟΓΑ, να ζητούν την πληρωμή τους μόνο με Εργόσημο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργόσημο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία του ΟΓΑ και στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ.

Οδηγίες - χρήσιμες πληροφορίες για τον εργοδότη - κτηματία:

Ο εργοδότης, για την έκδοση - αγορά εργοσήμου ΟΓΑ, προσέρχεται στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα, δηλώνει τον ΑΜΚΑ του και τον ΑΦΜ του και αγοράζει ΕΡΓΟΣΗΜΟ για κάθε εργάτη γης που απασχολεί. Κατά τη συναλλαγή πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει ότι αγοράζει εργόσημο για εργάτη γης (ΟΓΑ).
Η αγορά εργοσήμου από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που  απασχολούν εργάτες γης γίνεται με τον ΑΜΚΑ τού εκπροσώπου της εταιρείας και τον ΑΦΜ της εταιρείας.
Δεν είναι απαραίτητο να εκδίδεται ξεχωριστό εργόσημο για κάθε ημέρα εργασίας.
Παράδειγμα: Εργοδότης που έχει συμφωνήσει να απασχολήσει εργαζόμενο για τρεις (3) ημέρες, μπορεί να αγοράσει ένα εργόσημο ποσού ίσου με το σύνολο της αμοιβής τού εργαζόμενου και για τις τρεις (3) ημέρες εργασίας.
Κάθε εργόσημο έχει δύο στελέχη - αντίτυπα. Ένα για τον εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο.
Κατά την παράδοση του εργοσήμου στον εργαζόμενο, ο εργοδότης συμπληρώνει στο εργόσημο τα στοιχεία του εργαζόμενου (ΑΜΚΑ και/ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής, ενώ ο εργαζόμενος το υπογράφει, επιβεβαιώνοντας έτσι την
πληρωμή του με εργόσημο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χρησιμοποιήσει το εργόσημο, έχει τη δυνατότητα να το ακυρώσει εντός τριών (3) μηνών από την έκδοσή του. Η ακύρωση και η επιστροφή του ποσού του εργοσήμου στον εργοδότη γίνεται από το φορέα έκδοσης, με την προσκόμιση και των δύο αντιτύπων του εργοσήμου.

Οδηγίες - χρήσιμες πληροφορίες για τον εργαζόμενο - εργάτη γης 

Ο απασχολούμενος εργάτης γης εξαργυρώνει, αποκλειστικά ο ίδιος, το εργόσημο και εισπράττει το αναγραφόμενο πληρωτέο ποσό, το οποίο είναι η ονομαστική αξία του εργόσημου μείον ποσοστό 10% που παρακρατείται για ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ.
Για την εξαργύρωση του εργοσήμου ο εργάτης γης θα πρέπει να απευθύνεται στα ΕΛ.ΤΑ. ή στην Τράπεζα έκδοσης έχοντας απαραιτήτως μαζί του

α) το έντυπο του
εργοσήμου,

β) την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης και

γ)την κάρτα του ΑΜΚΑ του ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ του.
Κάθε εργόσημο ισχύει για τέσσερεις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Για το λόγο αυτό ο εργαζόμενος θα πρέπει να ελέγχει, κατά την παραλαβή του, την ημερομηνία λήξης του και να το εξαργυρώνει εγκαίρως για να μη χάσει την αμοιβή του.

Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται επί του εργοσήμου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΧΡΌΝΟΥ ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ

Οι ημέρες εργασίας των εργατών γης υπολογίζονται ανά έτος, με βάση τα εργοσημά τους, και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των αμοιβών που έχουν λάβει με εργόσημο εντός του έτους διά του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.) τής 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Όσοι έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, 150 ημέρες εργασίας και άνω-υπολογισθείσες σύμφωνα με παραπάνω - ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος.

Για όσους έχουν πραγματοποιήσει, εντός του έτους, ημέρες εργασίας λιγότερες των 150 - υπολογισθείσες σύμφωνα με παραπάνω - ο χρόνος ασφάλισής τους υπολογίζεται σε μήνες, οι οποίοι προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών
εργασίας του έτους διά του 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των 12 λογίζεται ως μήνας.

Π.χ: Οι 113 ημέρες εργασίας αντιστοιχούν σε πέντε (5) μήνες ασφάλισης.
Ο υπολογισμός του χρόνου ασφάλισης γίνεται από τον ΟΓΑ, βάσει του στοιχείων του Αρχείου εργοσήμου που τηρείται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ? είτε είναι εν ενεργεία ασφαλισμένοι είτε έχει διακοπεί η ασφάλισή τους ? δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Όσοι απασχολούνται για πρώτη φορά ως εργάτες γης και δεν έχουν εγγραφεί στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης θα πρέπει, απαραιτήτως, με την έναρξη της απασχόλησής τους, να προσέλθουν στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου.

Ο ΟΓΑ σε τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά το χρόνο) θα ενημερώνει τους ασφαλισμένους του για το χρόνο ασφάλισής τους βάσει των εργοσήμων τους.
Σημειώνεται, ότι με το εργόσημο οι εργάτες γης ασφαλίζονται πλέον στον ΟΓΑ ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά ή είναι ασφαλισμένοι - συνταξιούχοι άλλου φορέα κύριας
ασφάλισης.

Παροχές Υγείας
Σύμφωνα με τον νόμο, στο εξής, οι εργάτες γης, προκειμένου να δικαιωθούν βιβλιάριο Υγείας από τον ΟΓΑ, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας - υπολογισθείσες σύμφωνα με τα παραπάνω ? κατά
εκάστοτε τρέχον ημερολογιακό έτος ή κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Οδηγίες - χρήσιμες πληροφορίες για τις ασφαλιστικές εισφορές 

  • Οι παρακρατούμενες εισφορές για εργόσημα του ΟΓΑ (για τους εργάτες γης) ανέρχονται σε ποσοστό 10% επί του ποσού του εργοσήμου.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μήνες ασφάλισης κάθε έτους, υπολογίζονται με βάση τα ποσά ασφαλιστικών εισφορών που ισχύουν κατά το συγκεκριμένο έτος, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία του ασφαλισμένου.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε έτους εξοφλούνται από τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί, εντός του έτους, από τα εργόσημα του απασχολούμενου. Αν τα παρακρατηθέντα ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση του συνόλου των μηνών ασφάλισης καταβάλλονται οι υπόλοιπες οφειλόμενες εισφορές όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ολόκληρο το έτος
Οι εργάτες γης που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος (έχουν εντός του έτους τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας υπολογισθείσες σύμφωνα με το Νόμο) υποχρεούνται στην
εξόφληση του συνόλου των εισφορών του έτους. Εάν τα παρακρατούμενα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών ολόκληρου του έτους, καταβάλλουν τις υπόλοιπες οφειλόμενες εισφορές, υποχρεωτικά, με την ειδική ειδοποίηση που αποστέλλεται από τον ΟΓΑ, στις αρχές του επόμενου έτους.

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ μέχρι 5 μήνες το έτος
Για τους εργάτες γης με χρόνο ασφάλισης κάτω των έξι (6) μηνών ετησίως, για τους οποίους τα παρακρατηθέντα εντός του έτους ποσά δεν επαρκούν για την εξόφληση των ασφαλιστικών
εισφορών των μηνών ασφάλισης του έτους, ισχυροί μήνες ασφάλισης θεωρούνται μόνο οι εξοφλημένοι μήνες και δεν αναζητούνται από τον ΟΓΑ οι εισφορές για τους υπόλοιπους μήνες
του έτους.

Οι εισφορές αυτές μπορούν να εξοφληθούν μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να υποβληθεί πριν από την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου.
Πλεονάζουσες, παρακρατηθείσες με εργόσημο, ασφαλιστικές εισφορές
Ποσά εισφορών που έχουν παρακρατηθεί με εργόσημο δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.
Επίσης, τυχόν πλεονάζουσες ανά έτος παρακρατηθείσες εισφορές δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος, ούτε συμψηφίζονται με οφειλόμενες εισφορές ή άλλες οφειλές του απασχολούμενου στον ΟΓΑ

Ο ασφαλισμένος όμως κατατάσσεται, αυτεπαγγέλτως, σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία - τη μεγαλύτερη δυνατή - εφόσον οι παρακρατηθείσες εισφορές επαρκούν για την
εξόφληση των εισφορών μεγαλύτερης κατηγορίας.
Ειδοποιήσεις-Αποδείξεις καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών
Από το έτος 2012 και εξής, δεν θα αποστέλλονται στους εργάτες γης ειδοποιήσεις για την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.

Από το έτος 2013 και εφεξής, εκτός των οφειλετών των ως άνω ληξιπρόθεσμων εισφορών, ειδοποιήσεις, με το υπόλοιπο της οφειλής, θα λαμβάνουν στις αρχές του επομένου έτους και
όσοι ασφαλίζονται μεν για ολόκληρο το έτος αλλά οι παρακρατούμενες μέσω εργοσήμου, εντός του έτους, εισφορές δεν επαρκούν για την εξόφληση των εισφορών του συγκεκριμένου έτους.

Επίσης, αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην εγκύκλιο του ΟΓΑ με αριθμό 9/2011, αριθμό 2/2013 και αριθμό 4/2013

 

πηγή: neapaseges.gr