Χρήσιμες Συμβουλές πριν την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016

 

Για Γεωργούς:

 

1)    Προμηθευτείτε έγκαιρα από το λογιστή σας:

Ø    Τελευταίο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος

Ø    Ε9 το πιο πρόσφατο

2)    Προετοιμάστε το γεωργοπεριβαλλοντικό σας πρόγραμμα:

·        Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης  στην παραγωγή καπνού,

·        Βιολογική Γεωργία,

·        Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ζαχαροτεύτλων

3)    Προετοιμάστε τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά/ Ενοικιαστήριά σας (ετήσια, πολυετή ή δεκαπενταετίας).

4)    Προμηθευτείτε τιμολόγια και καρτελάκια πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού.

5)    Θα χρειαστείτε επίσης:

·        την αστυνομική σας ταυτότητα,

·        το βιβλιάριο ασφάλισης και

·        το βιβλιάριο τραπέζης

 

 

Για Κτηνοτρόφους:

Επιπλέον θα πρέπει να:

1)    Προβείτε σε λεπτομερή καταγραφή του ζωικού σας κεφαλαίου και να προσκομίσετε Μητρώο Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων ορθά ενημερωμένο.

2)    Καταθέσετε Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας απ’ όπου γίνεται η μετακίνηση (αφορά μετακινούμενες μονάδες κτηνοτρόφων).

 

 

 

Για την εγγραφή σας στο Μητρώο Αγροτών, πρέπει να προσκομίσετε:

1)    ΟΣΔΕ 2015

2)    Ειδοποιητήριο ΟΓΑ

3)    Τελευταία Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  Ε1

4)    Αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος

5)    Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έντυπο Ε3

6)    Ασφαλιστική Ενημερότητα από τον ΟΓΑ (ή σε περίπτωση οφειλών το χαρτί του ΟΓΑ για τη ρύθμιση)

7)    Ταυτότητα