ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017

                   

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Παρασκευή 9η Ιουνίου 2017, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).  Σήμερα 15 Μαρτίου 2017 ξεκινά η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2017, η οποία καλύπτει την χορήγηση όλων των άμεσων ενισχύσεων, των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους καθώς και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο. Η ενιαία αίτηση ενίσχυσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευθείας από τον γεωργό, μέσω on-line συστήματος στην ιστοσελίδα του Οργανισμού είτε μέσω φορέα υποδοχής της αίτησης, που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδικά για τον σκοπό αυτόν. 

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού το υπ’αρ. 24805/14.03.2017 έγγραφο «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2017 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» για την υποβολή της αίτησης, καθώς και εγχειρίδια χρήσης της on-line εφαρμογής και της εφαρμογής μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Με αφορμή την έναρξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων για το 2017, παρατίθενται ακολούθως οι σημαντικότερες δράσεις που υλοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα:

ü      Εξορθολογισμός της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης με την συμπληρωματική πιστοποίηση πυλών υποδοχής (Φορείς Α΄ βαθμού) για το 2017 και την κατάργηση των Φορέων Β΄ βαθμού, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των γεωργών και την μείωση του κόστους υποβολής των αιτήσεων.

ü      Δυνατότητα on-line υποβολής της ενιαίας αίτησης για το 2017 και από κτηνοτρόφους. 

ü      Ολοκλήρωση καταβολής των ενισχύσεων για τις αιτήσεις 2015 (πρώτο έτος εφαρμογής της ΚΓΠ 2015-2020) και πληρωμές αιτήσεων 2016 συνολικού ύψους περίπου 3,5 δις ευρώ από ΕΓΤΕ και ΕΓΤΑΑ, ποσό ιδιαιτέρως υψηλό. Ειδικότερα, για τις αιτήσεις 2016 καταβλήθηκαν εντός του ίδιου έτους, παρά την επίσημη παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων (15.06.2016): η βασική ενίσχυση (σε ποσοστό 99,5% των δικαιωμάτων που έχουν κατανεμηθεί), η πράσινη ενίσχυση και η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πληρωμές των συνδεδεμένων ενισχύσεων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την 30η Ιουνίου 2017.  

ü      Καταβολή για πρώτη φορά του 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης του Μέτρου  13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (εξισωτική αποζημίωση) του ΠΑΑ 2014-2020 για το 2016, εντός του έτους υποβολής της αίτησης.

ü      Ομαλοποίηση των πληρωμών των αγροπεριβαλλοντικών δράσεων των προηγούμενων ετών στο πλαίσιο των ανειλημμένων υποχρεώσεων του ΠΑΑ 2014-2020, με στόχο την ολοκλήρωση τους έως το τέλος του 2017.

ü      Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του Οργανισμού με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι ένας από τους πρώτους Οργανισμούς του δημόσιου τομέα που λαμβάνει την πιστοποίηση του εν λόγω διεθνούς προτύπου.

ü      Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας οκτάμηνης διάρκειας με αποκλειστικό αντικείμενο την επικαιροποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, μέχρι το τέλος του 2017.