ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΟΣΔΕ

Την Δευτέρα 15/6/2020, λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2020. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020, θα επιβάλλεται ποινή ύψους 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων). Μετά την ημερομηνία αυτή η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη και δεν πληρώνεται.

Έως και σήμερα, περίπου 100.000 παραγωγοί δεν έχουν προσέλθει ακόμη σε κάποιο ΚΥΔ για να υποβάλουν την αίτησή τους ενώ δεν έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 250.000 αιτήσεις.

Επειδή, οπωσδήποτε κατανοείτε την χρονική πίεση που πλέον υπάρχει, θα πρέπει με κάθε πρόσφορο μέσο να ενημερώσετε τους παραγωγούς για την αναγκαιότητα τήρησης των προθεσμιών και τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε αντίθετη περίπτωση. Επίσης, πρέπει να επισπεύσετε την διαδικασία οριστικοποίησης των ΕΑΕ 2020 προκειμένου να ολοκληρώσετε ποιοτικά και στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια το έργο σας.

Υπενθυμίζουμε ότι για την διευκόλυνση των παραγωγών αλλά και τη δική σας στην υποβολή της ΕΑΕ ο Οργανισμός έχει προτείνει την χρήση της δωρεάν πλατφόρμας kyd.gov.gr, όπως αυτή παρασχέθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με εκτίμηση,

Για την Επιτροπή Συντονισμού