ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Από τη Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας ανακοινώνεται ότι οι δικαιούχοι επιδότησης του μέτρου 2.2.1 Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2080/92 και 1257/99, προκειμένου να τύχουν την χορήγηση της εκάστοτε ετήσιας πριμοδότησης, θα πρέπει να υποβάλλουν στην Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας, από 10 Ιανουαρίου έως τέλη Φεβρουαρίου κάθε έτος, τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1. Αίτηση Πληρωμής και Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) από την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών ή από την ομάδα ελέγχου στην οποία υπέβαλαν το έντυπο ΟΣΔΕ. 

2. Δήλωση Εφαρμογής για το εκάστοτε έτος (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Δ/νση Δασών Πιερίας. 

3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας του Τραπεζικού Λογαριασμού 

4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 

Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών με αύξοντα αριθμό 1 και 2 θεωρείται η μη καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης για το συγκεκριμένο έτος. 

Η κατ΄επανάληψη όμως της μη υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών 1 και 2 το επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και συνεπάγεται την επιστροφή των οικονομικών ενισχύσεων των μέχρι σήμερα καταβληθέντων οικονομικών ενισχύσεων. 

Σε περίπτωση θανάτου του επενδυτή θα πρέπει ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι αυτού, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης της δασωθείσης έκτασης, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της μεταβίβασης. 

Επίσης, στις περιπτώσεις εκείνες, που για μία επένδυση (δάσωση), οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός, οφείλουν μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών, να διασφαλίσουν την ύπαρξη ενός και μόνο δικαιούχου για κάθε επένδυση και την υποβολή μιας Δήλωσης Εφαρμογής. 

Στο εξής, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 139342/30-12-2015 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, θα πρέπει κάθε επενδυτής του μέτρου 2.2.1 Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Εκτάσεων να τηρεί Δασοπεριβαλλοντικό Φάκελο με όλα τα έγγραφα εκείνα που αφορούν την σχετική επένδυση. 

Επίσης, για την καταβολή των ετησίων πριμοδοτήσεων ετών 2015 και 2016 απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι επενδυτές που υπάγονται στα παραπάνω προγράμματα ν δάσωσης γεωργικών γαιών, να εγγραφούν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο Μητρώο Αγροτών. 

Η εγγραφή - ενημέρωση στο ΜΑΑΕ (Μητρώο Αγροτών) γίνεται με τους εξής τρόπους: 

1. ηλεκτρονικά απευθείας από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, δημιουργώντας ένα λογαριασμό χρήστη, η εγγραφή πραγματοποιείται με την επιλογή της υπηρεσίας "Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων" στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://e-services.minagric.gr - η πρόσβαση γίνεται και μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ https://www.opekepe.gr/maae.asp 

2. είτε μέσω των κατά τόπων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ 

Εν συνεχεία ανεξάρτητα από τον τρόπο εγγραφής ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει επικαιροποιημένη βεβαίωση, που σχετίζεται με το ΜΑΑΕ απευθύνεται στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) του ΥΠΑΑΤ μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών του. 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Γεώργιος Χαρ. Μαυρίδης 

 

ΠΗΓΗ:lefteria.blogspot.gr