Αλλοδαποί εργάτες γης: Πόσοι αντιστοιχούν σε κάθε εκμετάλλευση

Διευκρινήσεις σχετικά με τον υπολογισμό της αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού των ζώων, ανά εργαζόμενο, για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, προκειμένου για τη μετάκληση/απασχόληση παράτυπα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία.

Με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα διαμονής πολιτών τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την εργασία στην αγροτική οικονομία. Επίσης καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής, για εργασία πολιτών τρίτων χωρών, ανά μορφή εργασίας και ειδικότητα για κάθε Περιφέρεια, για τα έτη 2019 και 2020.

Ακόμη, ορίζονται τα κατά τόπους Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (Τ.Α.Α.Ε.) των Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, ως αρμόδιες υπηρεσίες, για την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου του αιτούντος εργοδότη με τον αριθμό των απασχολούμενων και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Προκειμένου για την αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, μεταξύ άλλων χρησιμοποιείται και η Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.). Ως Μ.Α.Ε. ορίζεται η εργασία που προσφέρεται υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, από φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, σε όλους τους τομείς της οικονομίας και αντιστοιχεί σε εργασία 1.750 ωρών.

Ειδικότερα:

Προκειμένου να εκδοθεί η προαναφερθείσα βεβαίωση, ο ενδιαφερόμενος εργοδότης και κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης υποβάλλει στο Τ.Α.Α.Ε. του τόπου διαμονής του, ή στο Τ.Α.Α.Ε στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει η αγροτική εκμετάλλευση, την προβλεπόμενη αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) την τελευταία σε ισχύ Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ), στην προκειμένη περίπτωση δήλωση ΟΣΔΕ 2018, η οποία θα φέρει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,

β) φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,

γ) εξουσιοδότηση στην περίπτωση που ο αιτών και ο καταθέτων την αίτηση δεν ταυτίζονται,

δ) λοιπά συμπληρωματικά έγγραφα που τυχόν απαιτηθούν, κατά τον διοικητικό έλεγχο.

Το αρμόδιο Τ.Α.Α.Ε. εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και προβαίνει στην έκδοση της βεβαίωσης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται, λαμβάνοντας υπόψη τον πίνακα του σημείου 4 της παρ. Β της με αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α.

Ο υπολογισμός των Μ.Α.Ε. γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία σε ισχύ δήλωση ΟΣΔΕ, διαχωρίζοντας τις συνολικές Μ.Α.Ε., σε Μ.Α.Ε. ζωικής και Μ.Α.Ε. φυτικής παραγωγής. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης έχει περισσότερα είδη καλλιέργειας ή ζωικού κεφαλαίου, ο υπολογισμός σε Μ.Α.Ε. γίνεται για κάθε είδος ξεχωριστά και κατόπιν προστίθενται οι προκύπτουσες Μ.Α.Ε. μεταξύ τους. Ο υπολογισμός γίνεται με χρήση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

Διευκρινίζεται ότι, κατά την περίοδο υποβολής της δήλωσης ΟΣΔΕ 2019, όπως αυτή καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για την χορήγηση της βεβαίωσης, δύναται να λαμβάνεται υπόψη η δήλωση ΟΣΔΕ 2018, εφόσον δεν έχει υποβληθεί η δήλωση ΟΣΔΕ 2019.
Κατά τον ίδιο τρόπο και κατ' αντιστοιχία θα ληφθούν υπόψη οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019 και ΟΣΔΕ 2020, για την χορήγηση βεβαιώσεων το έτος 2020.

Αναλυτικά:

Για τον υπολογισμό των ωρών εργασίας που απαιτούνται ανά καλλιεργήσιμη έκταση ή αριθμό ζώων και προκειμένου να ευρεθεί μία αλγεβρική τιμή θα πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη αλγεβρική παράσταση:

Ω = ΜΑΕ * Κ / Ε

Ω = ο αριθμός των ωρών εργασίας που απαιτούνται ανά είδος καλλιέργειας ή ζωικού κεφαλαίου, ετησίως.
1 ΜΑΕ = 1.750 ώρες ανά έτος.

Κ = καλλιεργούμενη έκταση ή αριθμός ζωικού κεφαλαίου, ανά περίπτωση.

Ε = αντιστοιχία καλλιεργούμενης έκτασης ή αριθμού ζωικού κεφαλαίου, ανά εργαζόμενο, όπως ορίζεται στην με αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α.

Για να θεωρηθεί ότι υπάρχει ανάγκη πλήρους απασχόλησης για ολόκληρο το έτος στην αγροτική εκμετάλλευση, θα πρέπει να κατέχει καλλιεργούμενη έκταση ή ζωικό κεφάλαιο, τουλάχιστον «Ε».

Παράδειγμα 1:

Έστω παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα αβοκάντο. Τότε:

ΜΑΕ = 1.750 ώρες
Κ = 5 στρέμματα
Ε = 25 στρέμματα, σύμφωνα με την αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α.
Επομένως:
Ω = ΜΑΕ * Κ / Ε άρα 1.750 * 5 / 25 = 350 ώρες

Για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια των 5 στρεμμάτων αβοκάντο απαιτούνται 350 ώρες εργασίας που αντιστοιχούν σε 44 ημέρες (=350/8). Συνεπώς, εφόσον υπάρξει αίτηση εργοδότη προς την αρμόδια υπηρεσία για μετάκληση ή απασχόληση παράτυπα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας στη συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, η αίτηση θα μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατά το μέρος που η σύμβαση αφορά σε 350 ώρες εργασίας ετησίως, κατά ανώτατο όριο. Αν ο εργοδότης έχει περισσότερα είδη καλλιέργειας, ο ανωτέρω υπολογισμός θα πρέπει να γίνει για κάθε είδος ξεχωριστά και στη συνέχεια να προστεθούν οι προκύπτουσες ώρες μεταξύ τους.

Παράδειγμα 2:

Έστω παραγωγός καλλιεργεί 5 στρέμματα αβοκάντο (=350 ώρες εργασίας) και 4 στρέμματα καρότα (=538,46 ώρες εργασίας). Για την έκταση αυτών των δύο ειδών καλλιέργειας δικαιολογούνται 888,46 ώρες εργασίας ετησίως, άλλως 111 ημέρες οκτάωρης εργασίας ετησίως. Αν υπάρξει αίτηση εργοδότη προς την αρμόδια υπηρεσία για μετάκληση ή απασχόληση παράτυπα διαμένοντος πολίτη τρίτης χώρας στη συγκεκριμένη έκταση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014, αυτή θα μπορεί να γίνει δεκτή μόνο κατά το μέρος που η σύμβαση αφορά σε 888,46 ώρες εργασίας ετησίως, κατά ανώτατο όριο, άλλως 111 ημέρες οκτάωρης εργασίας.

Στις περιπτώσεις, όπου οι δηλωθείσες καλλιέργειες που αναφέρονται στη δήλωση ΟΣΔΕ, δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα του σημείου 4 της παρ. Β της με αριθμ. 8480/289/22-2-2019 (Β΄ 620) Κ.Υ.Α., ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το είδος της καλλιέργειας που αναφέρεται στον εν λόγω πίνακα και προσομοιάζει περισσότερο με την καλλιέργεια που δεν αναφέρεται στον πίνακα, σε συνεννόηση και με το Τμήμα Υποστήριξης και Μ.Α.Α.Ε (αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος).

Επισημαίνεται ότι για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, ο ενδιαφερόμενος εργοδότης πρέπει να απευθύνεται στο Τ.Α.Α.Ε. του τόπου διαμονής του, ή στο Τ.Α.Α.Ε. στην περιοχή ευθύνης του οποίου ανήκει η αγροτική του εκμετάλλευση. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αγροτικές εκμεταλλεύσεις και βρίσκονται σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθύνεται στο Τ.Α.Α.Ε., στην περιοχή του οποίου υπάγονται οι εκμεταλλεύσεις με τις περισσότερες Μ.Α.Ε. Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται βεβαίωση για το σύνολο της εκμετάλλευσης του δικαιούχου και με την έκδοση της βεβαίωσης ενημερώνονται το/τα αντίστοιχο/α Τ.Α.Α.Ε. και το Τμήμα Υποστήριξης και Μ.Α.Α.Ε., με ηλεκτρονική αποστολή της χορηγηθείσας βεβαίωσης.

ΠΗΓΗ: neapaseges.gr