ΑΓΡΟΤΙΚΑ: Πώς φορολογείται η παροχή υπηρεσιών από αγρότες;

Ένα πολύ σημαντικό έγραφο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τα αγροτικά είναι το:

“Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014 Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013).”

Σε ένα σημείο του αναφέρει χαρακτηριστικά:

“Παρομοίως, η αμοιβή που τυχόν λαμβάνει παραγωγός των παραπάνω προϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν αποτελεί αγροτικό εισόδημα.”

Συνεπώς οι τυχόν αμοιβές που λαμβάνει ένας αγρότης-παραγωγός για υπηρεσίες που παρέχει σε άλλους αγρότες( πχ ράντισμα), δεν αποτελούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, αλλά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.4172/2013.