Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη χορήγηση βεβαίωσης Μητρώου Αγροτών

Απαραίτητα Δικαιολογητικάγια χορήγηση βεβαίωσης Μητρώου Αγροτών

α) ΟΣΔΕ 2015

β) Τελευταία δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1

γ) Αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος

δ) Αντίγραφο της Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα εντυπο Ε3 του ίδιου έτους

ε) Ασφαλιστική Ενημερώτητα από τον ΟΓΑ (και σε περίπτωση οφειλών βεβαίωση του ΟΓΑ για την ρυθμιση των οφειλών)

στ) Ειδοποιητήριο του ΟΓΑ

ζ) Ταυτότητα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ:

 

7o9r4653pg-dev.pdf (213900)