ΟΠΕΚΕΠΕ: ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2016

    Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξέδωσε την απόφαση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

    Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί είναι δυνατό να μισθώνονται ή να μεταβιβάζονται με πώληση ή με άλλο τύπο οριστικής μεταβίβασης, συνοδευόμενα με γη, ή χωρίς γη.

 Κατά την οριστική μεταβίβαση ή μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη, παρακρατείται το 20% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος. Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς. 

 Με την απόφαση θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για τις παρακάτω κατηγορίες: α) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης. β) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση γης. γ) Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης. δ) Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς μίσθωση γης. ε) Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς. στ) Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς μίσθωση γης. ζ) Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου βασικής ενίσχυσης (ΑΦΜ, επωνυμία, αλλαγή νομικού καθεστώτος).

 Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την υποβολή και εξέταση των αιτήσεων μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

 Διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 1.    Η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (στο εξής «αίτηση μεταβίβασης») υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων, εκτός της περίπτωσης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, όπου η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον κληρονόμο. Η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται από τον ίδιο τον γεωργό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του είτε στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποβοήθησης των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ (Φορείς Α' ή Β' βαθμού) της επιλογής του.

 Για να θεωρηθεί πλήρης η καταχώρηση της αίτησης μεταβίβασης απαιτείται:

 •    η καταχώρηση των δεδομένων της αίτησης μεταβίβασης,

 •    η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού αρχείου (από σαρωτή) με το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης, όπως αυτό καθορίζεται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης υποβάλλεται πλήρως και ορθά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τους αντισυμβαλλόμενους και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή. Για την κατηγορία μεταβίβασης «Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς», το υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον κληρονόμο και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή.

 Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα, με την οριστικοποίησή της στη διαδικτυακή εφαρμογή. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και θεωρείται υποβληθείσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο γεωργός εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και την φυλάσσει για μία πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό του αρχείο μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο ελέγχων.

 Η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση της αίτησης μεταβίβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση και υποβολή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.

 Ταυτόχρονες διαδοχικές μεταβιβάσεις

 Ως «ταυτόχρονη διαδοχική μεταβίβαση» ορίζεται η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που αποκτώνται από μεταβίβαση εντός του ίδιου έτους ενίσχυσης. Τέτοιες μεταβιβάσεις επιτρέπονται μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: α) όταν ο αποδέκτης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς μεταβιβάζει οριστικά ή μισθώνει τα κληρονομηθέντα δικαιώματα σε άλλο γεωργό, ή β) όταν λύεται μια μίσθωση δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 16, και ο κάτοχος των δικαιωμάτων προβαίνει σε άλλη μίσθωση ή οριστική μεταβίβαση αυτών.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

 Η μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενίσχυσης είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή του έτους. Προκειμένου οι αιτήσεις μεταβίβασης να ληφθούν υπόψη στις ενισχύσεις του εκάστοτε έτους ενίσχυσης, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 15η Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 31η Μαΐου 2016 (καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης χωρίς ποινή). Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης.

 Σε περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με αργία, Σάββατο ή Κυριακή,η καταληκτική ημερομηνία μετατίθεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα.

 Τροποποίηση και ακύρωση αίτησης μεταβίβασης

 Η ακύρωση ή/και τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, εφόσον συμφωνούν οι δύο αντισυμβαλλόμενοι.

 Αίτηση ακύρωσης οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης του εκάστοτε έτους, γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την 15 Μαΐου εκάστοτε έτους. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η υποβολή της αίτησης ακύρωσης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως 25 ημερολογιακές ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης, ήτοι 10 Ιουνίου 2016.

 Για την τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης απαιτείται πρώτα η ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης, όπως περιγράφεται παραπάνω και η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή της τροποποιημένης αίτησης μεταβίβασης, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τροποποίηση οριστικοποιημένων αιτήσεων μεταβίβασης γίνεται δεκτή, εφόσον υποβληθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή ως την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

 Προϋποθέσεις μεταβίβασης και ενεργοποίησης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

 Ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να μεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση μεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Σε περίπτωση άκυρης μεταβίβασης εάν έχουν καταβληθεί ενισχύσεις στον αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των ίδιων δικαιωμάτων από το μεταβιβαστή σε περισσότερους του ενός αποδέκτες. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ διασφαλίζει ότι δε γίνονται διπλές μεταβιβάσεις ίδιων δικαιωμάτων από το μεταβιβαστή.

 Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς. 3) Σε περίπτωση που ο αποδέκτης μεταβίβασης δεν είναι πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση μεταβίβασης και τα εκάστοτε παραστατικά, με τα οποία αποδεικνύεται η μόνιμη και νόμιμη εγκατάστασή του στην ελληνική επικράτεια.

 Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δικαιωμάτων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτησή του με τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων το έτος, στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση. Για τον παραπάνω λόγο οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευθύνη ενημέρωσης του αριθμού και της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων που κατέχουν, πριν προβούν στη μεταβίβαση των δικαιωμάτων.

 Η ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων μεταβίβασης βαρύνει του ίδιους τους αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι έχουν υπογράψει την αίτηση μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κινεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.

 Δεν μεταβιβάζονται δικαιώματα που δεν ενεργοποιήθηκαν ή/και δεν πληρώθηκαν για δύο συνεχόμενα έτη και έχουν επιστρέψει στο Εθνικό Απόθεμα. 

Μεταβίβαση και ενεργοποίηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

 Τα μεταβιβασθέντα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης ενεργοποιούνται μόνο εντός της ίδιας περιφέρειας (ΠΕ1 ή ΠΕ2 ή ΠΕ3) της ελληνικής επικράτειας για την οποία έχουν χορηγηθεί.

 Σε περίπτωση μεταβίβασης του συνόλου των δικαιωμάτων (σύνολο εκμετάλλευσης) από γεωργό σε γεωργό, ο διάδοχος αποκτά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος, που απορρέουν από την έννομη σχέση του μεταβιβαστή και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η αίτηση ενίσχυσης.ασης με εγκύκλιό του. 


 ΠΗΓΗ:www.dikaiologitika.gr

 

 

ΟΣΔΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ