ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας
για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη
τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θε-
ώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5
του ν. 4251/2014 (Α’ 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νο-
μοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του
τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει
για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.
Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η
ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας,
αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:
α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής
του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώ-
ρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται
υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:
βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης
χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον
ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική
επικράτεια,
ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφα-
λιστικών εισφορών,
βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του,
όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργα-
σίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να
συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκώνβε) θα παρέχει επαρκές κατάλυμα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
γ) Ενιαία δήλωση καλλιέργειας ή ενιαία δήλωση εκτρο-
φής του άρθρου 9 του ν. 3877/2010 (Α΄ 160).
2. Οι υπηρεσίες μιας στάσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας, εφόσον συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις του παρόντος, εκδίδουν εντός δύο (2) εργάσιμων
ημερών, συγκεντρωτική κατάσταση των αιτούντων και
την αποστέλλουν προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαβα-
τηριακού Ελέγχου της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να
επιτρέψουν την είσοδο στη χώρα των συγκεκριμένων
πολιτών, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 4 του ν. 4251/
2014 για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια τάξη και
ασφάλεια της χώρας.
3. Η πλήρωση των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2
παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα εργασίας
ως εποχιακός εργάτης, για όσο χρόνο διαρκεί η διαμονή
του, χωρίς θεώρηση εισόδου, στη χώρα.
της εκμετάλλευσής του,ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο
Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας
για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες
1. Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη
τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θε-
ώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5
του ν. 4251/2014 (Α’ 80), δύναται να υποβάλλει, μέχρι
τις 30 Ιουνίου 2020, κατά παρέκκλιση της κείμενης νο-
μοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του
τόπου διαμονής του, προκειμένου να τον μετακαλέσει
για απασχόληση στην εποχιακή αγροτική οικονομία.
Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία και η
ιθαγένεια του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας,
αποστέλλεται είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνοδεύεται από:
α) Παράβολο (κωδ. 2113) και αποδεικτικό καταβολής
του, ύψους εκατό (100) ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώ-
ρας που θέλει να απασχολήσει, το οποίο εισπράττεται
υπέρ του Δημοσίου και δεν επιστρέφεται,
β) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι:
βα) θα απασχολήσει τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης
χώρας για περίοδο απασχόλησης είκοσι (20) τουλάχιστον
ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην ελληνική
επικράτεια,
ββ) θα καταβάλει το σύνολο των απαιτούμενων ασφα-
λιστικών εισφορών,
βγ) θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 3 του
άρθρου 80 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
βδ) θα εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεών του,
όπως αυτές απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας για τη σύναψη σύμβασης εργα-
σίας, την οποία, λόγω έκτακτων αναγκών, αδυνατεί να
συνάψει εγκαίρως για την αντιμετώπιση των αναγκών
της εκμετάλλευσής του,