Αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της διαδικασίας του δασικού χάρτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Β. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ &
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ. : 11528 Αθήνα
Πληροφορίες : Αντ. Καπετάνιος,
Στ. Τσιλίκουνας
Τηλ. : 2131512181, 2131512241
 
 
Αθήνα 29 / 9 / 2017
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 160970/4982
ΠΡΟΣ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
της Χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δασών
& Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: Πίνακας αποδεκτών
 
 
Θέμα: Αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και
βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της διαδικασίας του δασικού
χάρτη
 
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:
Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν για χρήση έχοντες οι δικαιούχοι το δικαίωμα
της δενδροκομικής εκμετάλλευσης δασικών ειδών (βλπ περιπτώσεις καστανοτεμαχίων,
αγριελαιών κ.ά.), διατηρουμένου του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, λαμβάνουν στο
δασικό χάρτη την καταγραφή ΔΔ. Δεδομένου του ειδικού καθεστώτος χρήσης των ανωτέρω
εκτάσεων, σύμφωνα με το οποίο τελούν σε νόμιμη εκμετάλλευση προκύπτουσα από τη
διοικητική πράξη έγκρισής της (παραχώρηση), δεν καταλείπεται αμφιβολία περί της χρήσης
των εκτάσεων, εφόσον τηρούνται οι τιθέμενοι από τη διοικητική πράξη όροι, όμως τούτο
δεν προκύπτει από την αποτύπωση του δασικού χάρτη, ο οποίος καταγράφει την έκταση ως
έχουσα διαχρονικώς δασικό χαρακτήρα.
 
Στις περιπτώσεις αυτές, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου θα βεβαιώνεται το
υφιστάμενο καθεστώς, ώστε να μπορεί ο δικαιούχος να το επικαλεστεί ενώπιον
οποιασδήποτε αρχής, καθότι η επίκληση μόνον της καταγραφής του δασικού χάρτη
δημιουργεί ενδεχομένως ζητήματα σε σχέση με τη διαχείριση της έκτασης και γενικότερα
της εκμετάλλευσής της.
 
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης
διοίκησής σας για την εφαρμογή της.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
 
Σωκράτης Φάμελλος
Αποδέκτες προς κοινοποίηση
1.Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
α. Γραφείο Υπουργού
Μεσογείων 119,10192 Αθήνα
β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Μεσογείων 119,10192 Αθήνα
γ. Γραφείο Γενικής Γραμματέως κας Χριστίνας Μπαριτάκη
Μεσογείων 119,10192 Αθήνα
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
α. Γραφείο Υπουργού
β. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Αχαρνών 2, 10432 Αθήνα
3. ΟΠΕΚΕΠΕ
Δομοκού 5, 10445 Αθήνα
4. Γραφεία Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
Έδρες τους
Εσωτερική διανομή
-Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Αγροπεριβάλλοντος
Ενταύθα
 
 
FAX : 210-5244135Αθήνα 29 / 9 / 2017
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 160970/4982
ΠΡΟΣ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
της Χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δασών
& Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: Πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και
βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της διαδικασίας του δασικού
χάρτη
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:
Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν για χρήση έχοντες οι δικαιούχοι το δικαίωμα
της δενδροκομικής εκμετάλλευσης δασικών ειδών (βλπ περιπτώσεις καστανοτεμαχίων,
αγριελαιών κ.ά.), διατηρουμένου του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, λαμβάνουν στο
δασικό χάρτη την καταγραφή ΔΔ. Δεδομένου του ειδικού καθεστώτος χρήσης των ανωτέρω
εκτάσεων, σύμφωνα με το οποίο τελούν σε νόμιμη εκμετάλλευση προκύπτουσα από τη
διοικητική πράξη έγκρισής της (παραχώρηση), δεν καταλείπεται αμφιβολία περί της χρήσης
των εκτάσεων, εφόσον τηρούνται οι τιθέμενοι από τη διοικητική πράξη όροι, όμως τούτο
δεν προκύπτει από την αποτύπωση του δασικού χάρτη, ο οποίος καταγράφει την έκταση ως
έχουσα διαχρονικώς δασικό χαρακτήρα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Β. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ &
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ. : 11528 Αθήνα
Πληροφορίες : Αντ. Καπετάνιος,
Στ. Τσιλίκουνας
Τηλ. : 2131512181, 2131512241
FAX : 210-5244135ΠΡΟΣ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
της Χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δασών
& Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: Πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και
βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της διαδικασίας του δασικού
χάρτη
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:
Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν για χρήση έχοντες οι δικαιούχοι το δικαίωμα
της δενδροκομικής εκμετάλλευσης δασικών ειδών (βλπ περιπτώσεις καστανοτεμαχίων,
αγριελαιών κ.ά.), διατηρουμένου του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, λαμβάνουν στο
δασικό χάρτη την καταγραφή ΔΔ. Δεδομένου του ειδικού καθεστώτος χρήσης των ανωτέρω
εκτάσεων, σύμφωνα με το οποίο τελούν σε νόμιμη εκμετάλλευση προκύπτουσα από τη
διοικητική πράξη έγκρισής της (παραχώρηση), δεν καταλείπεται αμφιβολία περί της χρήσης
των εκτάσεων, εφόσον τηρούνται οι τιθέμενοι από τη διοικητική πράξη όροι, όμως τούτο
δεν προκύπτει από την αποτύπωση του δασικού χάρτη, ο οποίος καταγράφει την έκταση ως
έχουσα διαχρονικώς δασικό χαρακτήρα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Β. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ &
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ. : 11528 Αθήνα
Πληροφορίες : Αντ. Καπετάνιος,
Στ. Τσιλίκουνας
Τηλ. : 2131512181, 2131512241
FAX : 210-5244135ΠΡΟΣ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
της Χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δασών
& Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους
ΚΟΙΝ.: Πίνακας αποδεκτών
Θέμα: Αντιμετώπιση περιπτώσεων εκτάσεων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα και
βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς εκμετάλλευσης, στα πλαίσια της διαδικασίας του δασικού
χάρτη
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, κάνουμε γνωστά τα κάτωθι:
Εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν για χρήση έχοντες οι δικαιούχοι το δικαίωμα
της δενδροκομικής εκμετάλλευσης δασικών ειδών (βλπ περιπτώσεις καστανοτεμαχίων,
αγριελαιών κ.ά.), διατηρουμένου του δασικού χαρακτήρα των εκτάσεων, λαμβάνουν στο
δασικό χάρτη την καταγραφή ΔΔ. Δεδομένου του ειδικού καθεστώτος χρήσης των ανωτέρω
εκτάσεων, σύμφωνα με το οποίο τελούν σε νόμιμη εκμετάλλευση προκύπτουσα από τη
διοικητική πράξη έγκρισής της (παραχώρηση), δεν καταλείπεται αμφιβολία περί της χρήσης
των εκτάσεων, εφόσον τηρούνται οι τιθέμενοι από τη διοικητική πράξη όροι, όμως τούτο
δεν προκύπτει από την αποτύπωση του δασικού χάρτη, ο οποίος καταγράφει την έκταση ως
έχουσα διαχρονικώς δασικό χαρακτήρα.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
& ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Β. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
-ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΟΥ, ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ &
ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Αλκμάνος
Τ.Κ. : 11528 Αθήνα
Πληροφορίες : Αντ. Καπετάνιος,
Στ. Τσιλίκουνας
Τηλ. : 2131512181, 2131512241
FAX : 210-5244135